Wczytuję dane...
Regulamin

1.       Postanowienia wstępne:
1.1. frutti di mamma to Sklep internetowy oferujący i prowadzący sprzedaż produktów dla dzieci i usług z tym związanych, w tym usług świadczonych przez osoby trzecie, specjalizujący się w produktach dla Najmłodszych (0-3 lat). Właścicielem Sklepu jest:

Malooni Elwira Klaczak Ryczko

Os. Kopernika 8/83

34-100 Wadowice

NIP: 5511654805

REGON: 357048088

Konto bankowe PLN: Bank Zachodni WBK. S.A. nr 79 1090 2011 0000 0001 3277 3541

1.2. Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego frutti di mamma, do którego prowadzi domena fruttidimamma.com.pl
1.3. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego frutti di mamma, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie jego nazwy, domeny, logotypu a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, graficzno- słownych i słownych takich, jak m. in. opisy towarów czy zawartych w nim treści, projektu graficznego oraz prawa w zakresie baz danych należą do Właściciela Sklepu, czyli Malooni s. c. i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, powielanie oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody Właściciela jest przestępstwem i podlega karze.
 

2.       Opis towarów/usług:
2.1. frutti di mamma to Sklep internetowy oferujący i prowadzący sprzedaż Klientom krajowym i zagranicznym produktów dla dzieci i usług z tym związanych, w tym usług świadczonych przez osoby trzecie, specjalizujący się w produktach dla Najmłodszych od 0 do 3 lat zwanych dalej Towarem.

2.2. Przedstawiona przez Sklep Oferta nie stanowi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań zgodnie z art. 71 k. c.

2.3. Na pisemną prośbę Klienta pracownicy Sklepu mogą zapakować zakupiony Towar, jako Prezent za dodatkową opłatą.
 

3.       Zasady zamawiania towarów/usług:
3.1. Zasady tworzenia Konta Klienta, logowania i administrowania nimi w serwisie:

Konto Klienta to podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość monitorowania oraz zarządzania wszystkimi jego Zamówieniami oraz ma wgląd z możliwością edycji w swoje dane. Aby założyć Konto Klienta należy dokonać jednorazowej Rejestracji wypełniając i akceptując formularz Rejestracji dostępny pod hasłem „Zarejestruj się”. Dostęp do Konta Klienta następuje po każdorazowym użyciu Loginu i Hasła. Login i Hasło to dwa oddzielne ciągi znaków alfanumerycznych konieczne do uzyskania dostępu do Konta Klienta ustalane samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji. Rejestracja to jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta. Klient ma obowiązek do zatrzymania Loginu i Hasła w poufności.

3.2.  Reguły zamawiania towarów/usług:

3.2.1.        Zamówienie to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży towarów i usług na odległość za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów i Usług.

3.2.2.        Momentem zawarcia Umowy kupna-sprzedaży jest moment dokonania zapłaty w całości za zamówiony Towar i Usługi.

3.2.3.        Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej drogą elektroniczną, przez serwis Sklepu, drogą pocztową lub telefonicznie. Zamówienie musi zawierać rodzaj i liczbę Towaru, dane zamawiającego, adres e- mail lub numer telefonu do kontaktu oraz adres dostawy na terenie Polski.

3.2.4.        Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży na podany przez niego adres e- mail lub numer telefonu komórkowego.

3.2.5.        Wymagane jest potwierdzenie Zamówienia przez Klienta poprzez: kliknięcie w odpowiedni link w wiadomości e- mail lub odpowiedź na wiadomość SMS oraz dokonanie zapłaty w całości kwoty Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania przez niego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia”. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.  Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji po zawarciu Umowy kupna-sprzedaży lub wybraniu przez Klienta opcji wysyłki za pobraniem.

3.3.  Zasady dostaw towarów/usług:

3.3.1.        Przy każdym Towarze podany jest termin realizacji Zamówienia. Realizacja zamówienia oznacza: skompletowanie produktów zgodnie z Zamówieniem Klienta i zlecenie odbioru Towaru osobom trzecim. Wysyłka Zamówienia potwierdzonego zostanie zrealizowana nie później, niż w ciągu podanego przy Towarze terminu realizacji licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu lub otrzymania potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, jeśli wybrał opcję wysyłki za pobraniem. W przypadku zakupu przez Klienta w jednym Zamówieniu Towarów o podanych różnych terminach realizacji, terminem realizacji całości Zamówienia będzie najdłuższy podany przy jednym ze wszystkich zakupionych Towarów.

3.3.2.        W dniu zaksięgowania przez Sklep całości zapłaty za zamówiony Towar Sklep poinformuje Klienta o możliwym najszybszym terminie wysyłki Towaru. W przypadku, gdy Sklep z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie zrealizować potwierdzonego Zamówienia w podanym przy Towarze terminie realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany a dalsze postępowanie zostanie z nim uzgodnione.

3.3.3.        Przy zakupie Towaru na kwotę do 499 zł brutto na prośbę Klienta Sklep realizuje za pośrednictwem firm kurierskich DPD lub Pocztex48 lub Paczkomatów odpłatny transport zakupionego Towaru na wskazany przez Klienta adres na terenie Polski. Wyboru firmy kurierskiej Klient może dokonać sam, lub powierzyć go właścicielowi Sklepu. W przypadku powierzenia wyboru właścicielowi Sklepu koszt transportu zależy każdorazowo od wymiarów i wagi zakupionego towaru i jest dokonywany zawsze z korzyścią dla Klienta.

3.3.4.        Przy zakupie towaru na kwotę powyżej 499 zł brutto transport Towaru na wskazany przez Klienta adres na terenie Polski pokrywa Sklep i dokonuje on sam wyboru sposobu dostawy.

3.4. Jeśli przy odbiorze przesyłki Klient stwierdzi, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z Zamówieniem ma prawo do odmowy przyjęcia Towaru i zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tego faktu Sklepowi. Sklep zobowiązuje się przygotować prawidłową dostawę niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta powyższej informacji.
 

4.       Reklamacje, odstąpienie i wypowiedzenie umów
4.1  Zasady wnoszenia reklamacji, termin ich rozpatrzenia i realizacji, okres gwarancji:

4.1.1.          Okres gwarancji podany jest w opisie Towaru i/lub na instrukcji jego użytkowania.

4.1.2.         Zgłoszenia reklamacyjne należy niezwłocznie przesyłać na adres e- mail: info@fruttidimamma.com.pl.

4.1.3.         Termin rozpatrzenia reklamacji: do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania kompletnego Zgłoszenia reklamacyjnego.

4.1.4.         Termin realizacji reklamacji: do 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.1.5.        Serwis gwarancyjny: każdorazowo w treści pisemnego Zgłoszenia reklamacyjnego na adres e- mail Klient jest zobowiązany przesłać: numer artykułu reklamowanego Towaru, opis wady plus opcjonalnie zdjęcia reklamowanego Towaru w całości i miejsca ujawnienia się jego wady, dane osobowe i/lub numer dowodu zakupu reklamowanego Towaru, numer telefonu kontaktowego oraz adres do ewentualnej dostawy części zamiennych lub nowego Towaru. Data otrzymania Zgłoszenia to data otrzymania kompletnych jego danych, jak opisano powyżej.

·        Jeśli reklamacja zostaje uznana za zasadną i:

o       Sklep lub Przedstawiciel Producenta lub Producent posiada części zamienne- zostają one wysłane bezpośrednio na adres Klienta wskazanego w Zgłoszeniu;

o       Sklep lub Przedstawiciel Producenta lub Producent nie posiada części zamiennych- reklamowany Towar zostaje wymieniony na nowy;

o       Sklep lub Przedstawiciel Producenta lub Producent nie posiada właściwego Towaru- Sklep uzgadnia z Klientem i Przedstawicielem Producenta lub Producentem  wymianę Towaru na inny bądź warunki zwrotu zapłaconej kwoty za reklamowany Towar.

·        Jeśli reklamacja zostaje uznana za bezzasadną Sklep proponuje Klientowi możliwość skorzystania z odpłatnego serwisu.

4.1.6.        Serwis pogwarancyjny: każdorazowo w treści pisemnego Zgłoszenia reklamacyjnego na adres e- mail Klient jest zobowiązany przesłać: numer artykułu reklamowanego Towaru, opis wady plus opcjonalnie zdjęcia reklamowanego Towaru w całości i miejsca ujawnienia się jego wady, dane osobowe i/lub numer dowodu zakupu reklamowanego Towaru, numer telefonu kontaktowego oraz adres do ewentualnej dostawy części zamiennych lub nowego Towaru. Jeśli istnieje możliwość naprawy Sklep proponuje Klientowi możliwość skorzystania z odpłatnego serwisu.

4.2.  Ustawowe prawa odstąpienia od umowy, wskazanie zasad i terminów wypowiedzenia umów:

4.2.1.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną t. j. utrzymywanie Konta Klienta, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełniania i zaakceptowania przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku lub linku przez Klienta formularza Rejestracji. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony. Klient, który dokonał Rejestracji może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną t. j. utrzymywanie Konta Klienta w każdym czasie poprzez pisemne żądanie usunięcia Konta. Po otrzymaniu takiego żądania Konto zostanie usunięte w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Właściciel Sklepu chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Klientowi poinformuje Klienta na adres e- mail podany przez niego podczas procesu Rejestracji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta.

4.2.2.        Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zamówionego Towaru i usług w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty jej zawarcia. W takiej sytuacji Sklep zwróci w całości Kupującemu zapłaconą kwotę za zamówiony Towar i usługi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania zwróconego Towaru. Zwracany nie może być Towar, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

4.2.3.         Sklep ma prawo odstąpić od umowy, czyli nie realizować zamówienia, w szczególności z przyczyn losowych, braku dostępności towaru, braków spowodowanych błędami w systemie, wadami produktu lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia pisemnie lub telefonicznie.
 

5.       Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
5.2. Wskazanie zakresu przetwarzania oraz udostępniania danych podmiotom trzecim:

5.2.1.      Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29, 08 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18, 07 2002 roku (Dz. U. 2002 nr 144 poz.1204).

5.2.2.      Klienci podając swoje dane osobowe Właścicielowi Sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich w celach marketingowych oraz przekazywanie ich osobom trzecim w celu zrealizowania dostawy zamówionego Towaru.

5.3. Klient ma możliwość wglądu, edycji, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych zgodnie z punktem 3.1. oraz 4.2.1. niniejszego Regulaminu.
 

6.       Postanowienia końcowe
6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19, 03 2013 roku.
6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.